AjankohtaistaYhdistysOpiskeluTutornetTapahtumatLiikuntaLuuppiSanomatYritysyhteistyöYhteystiedotKokoukset
In English
Yhdistys
Esittely
Toimiston palvelut
Juhlanauha
Säännöt
Perinneohjesääntö
Hallitus
Hallitukset
Edustajat
Kunniajäsenet
Tietosuojaseloste
Alumnitoiminta

Luuppi ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Luuppi ry. Näissä säännöissä siitä käytetään myöhemmin nimitystä "yhdistys". Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen tarkoitus on toimia Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteiden ja vuorovaikutteisen teknologian opiskelijoiden etujärjestönä, edistää ja tukea näiden alojen opiskelua Tampereen yliopistossa sekä edistää työllistymisen yleisiä edellytyksiä edellä luetelluilla aloilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä ekskursioita, antaa opintoneuvontaa, suosittaa opiskelijajäseniä yliopiston hallintoelimiin sekä pyrkii ylläpitämään hyviä suhteita Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan henkilökuntaan. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- sekä virkistystoimintaa.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan opiskelija, jolla on opiskeluoikeus jossain seuraavista tutkinto-ohjelmista:

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma tai matematiikan maisteriohjelma
Tietojenkäsittelytieteen kandidaattiohjelma tai tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma
Computational Big Data Analytics -maisteriohjelma
Software Development -maisteriohjelma
Human-Technology Interaction -maisteriohjelma

Jäseneksi voi myös liittyä henkilö, joka on suorittanut vähintään 25 opintopisteen suuruisen opintokokonaisuuden jostain edellä luetelluista tutkinto-ohjelmista. Jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla yhdistyksen jäsenmaksu.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä hyväksyä yksityinen henkilö, joka osoittaa erityistä kiinnostusta matematiikkaa, tilastotiedettä tai tietojenkäsittelytieteitä kohtaan, sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä häntä voi valita yhdistyksen hallitukseen eikä luottamustehtäviin.

Yhdistyksen varsinaiselta jäseneltä ja kannatusjäseneltä vaaditaan vuosittain osoitteenilmoitus, joka tulee suorittaa 1.9. – 30.11. välisenä aikana.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneen henkilön. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä yhdistyksen varsinainen jäsen. Ehdotuksen hyväksyminen vaatii hallituksen yksimielisen päätöksen. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen varsinainen jäsen suorittaa jäsenmaksun joko kertaluontoisesti (ainaisjäsenmaksu) tai vuosimaksuna (vuosijäsenmaksu). Kannatusjäsen suorittaa jäsenmaksun vuosimaksuna. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, tilikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen 1.11. – 14.12. välisenä aikana ja tilikokoukseen 11.1. – 30.4. välisenä aikana. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

Vuosikokouksessa valitaan seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut hallituksen jäsenet. Vuosikokouksessa hyväksytään seuraavalle toimikaudelle talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varahenkilöt sekä määrätään vuosi- ja ainaisjäsenmaksun suuruus.

Tilikokouksessa käsitellään edellisen toimikauden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja käsitellään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille.

Yhdistyksen tili- ja toimikausi kestää tammikuun 1. päivästä seuraavan joulukuun 31. päivään.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselle esittämäänsä tarkoitukseen vaatii. Yhdistyksen kokous on tällöin pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla tai lähettämällä kutsu sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyksen purkamista, hallitukselle tai sen jäsenelle esitettyä epäluottamuslausetta, sääntöjen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen erottamista tai hallituksen täydentämistä, on tästä mainittava kokouskutsun yhteydessä olevassa esityslistassa.

Yhdistyksen kokousta ei kuitenkaan voida kutsua koolle eikä pitää 15.5. – 1.9. eikä 15.12. – 10.1.

10§

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä. Äänestyksessä jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä, paitsi milloin käsitellään yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista, jolloin tarvitaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, tai käsitellään hallituksen tai hallituksen jäsenen erottamista, jolloin tarvitaan kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä, tai käsitellään hallituksen valintaa jolloin käytetään kohdassa 12 määriteltyä tapaa. Äänten mennessä tasan muussa kuin henkilövaalissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänten mennessä tasan henkilövaalissa ratkaisee arpa.

Annettujen äänten lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, tai jotka eivät ole halunneet äänestää, eikä äänestyslippuja, jotka on jätetty tyhjäksi tai jotka on hylätty.

11§

Yhdistyksen kokouksista sekä hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Yhdistyksen kokouksien pöytäkirjan tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat ja hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaa hallitus itse.

12§

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kolmesta seitsemään (3-7) muuta jäsentä, jotka valitaan henkilövaalilla. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenet valitsee vuosikokous seuraavanlaisella tavalla:

1) valitaan puheenjohtaja
2) valitaan rahastonhoitaja
3) valitaan varapuheenjohtaja
4) valitaan sihteeri
5) valitaan muut hallituksen jäsenet. Vaalissa jokainen äänioikeutettu saa äänestää enintään niin montaa ehdokasta kuin on täytettäviä hallituspaikkoja.

Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikauden. Hallituksesta eronneen tilalle voidaan yhdistyksen kokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kokouskutsussa on tällöin mainittava asiasta.

13§

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanee niissä tehdyt päätökset. Hallituksen tehtävänä on laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

14§

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä. Jos hallituksen kokouksen äänestyksessä äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, lukuun ottamatta henkilövaaleja, joissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

15§

Hallitus nimeää valiokunnat harkitsemiinsa tehtäviin ja voi halutessaan palkata tai nimetä yhdistykselle toimihenkilöitä.

16§

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset näiden sääntöjen mukaiset maksunsa, joita hänellä on yhdistykselle sekä luovuttaa yhdistykselle kuuluva omaisuus. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on tuottanut yhdistykselle vahinkoa tai laiminlyönyt osoitteenilmoittamisvelvollisuutensa tai jäsenmaksunsa maksamisen. Erotettu voi saattaa päätöksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi sille osoitetulla valituskirjelmällä, joka on jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksi saattamisesta. Yhdistyksen kokouksen päätös on lopullinen.

17§

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen sihteerin tai yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa.

18§

Yhdistyksellä on perinneohjesääntö, jossa säädellään yhdistyksen perinteistä. Perinneohjesäännön muuttamisesta päättää yleiskokous yksinkertaisella enemmistöllä.

19§

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnalle sen opiskelijoille tarkoitettujen ohjelmistojen ja laitteistojen hankintaa varten.

20§

Muilta osin toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

21§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Muilta osin toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

kirjaudu
Tunnus:
Salasana:
Muista minut
Unohtuiko salasana?
Yhteistyössä
aTalent
TEK
Solita
Exove
Insta
Vincit
Pikadev
Remion
Startuplifers
CGI
Rare
Reaktor
Siili Solutions
Wakeone
Elisa
Gofore
Etteplan MORE
Netum
Kolmiobileet
Digia
Cybercom
Studentwork
Visma
Innofactor
WayOut-jäsenetu
Futurice
Luuppi ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. Tietosuojaseloste